Du leser
Hva sier Arbeidsmiljøloven om arbeidsgivers plikt for tilrettelegging for varsling om kritikkverdige forhold?

Hva sier Arbeidsmiljøloven om arbeidsgivers plikt for tilrettelegging for varsling om kritikkverdige forhold?

I henhold til Arbeidsmiljøloven plikter du som arbeidsgiver å tilrettelegge for varsling om kritikkverdige forhold. Med kritikkverdige forhold menes forhold som er i strid med rettsregler, skriftlige etiske retningslinjer i virksomheten eller etiske normer som det er bred tilslutning til i samfunnet, for eksempel forhold som kan innebære

  • fare for liv eller helse
  • fare for klima eller miljø
  • korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet
  • myndighetsmisbruk
  • uforsvarlig arbeidsmiljø
  • brudd på personopplysningssikkerheten

§2A-2 i Arbeidsmiljøloven viser til at arbeidstakere alltid skal alltid kunne varsle internt

a) til arbeidsgiver eller en representant for arbeidsgiver

b) i samsvar med virksomhetens rutiner for varsling

c) i samsvar med varslingsplikt

d) via verneombud, tillitsvalgt eller advokat

Å varsle eksternt

Som arbeidsgiver kan du oppfordre arbeidstaker til først å varsle internt, men en kan alltid varsle eksternt til en offentlig tilsynsmyndighet eller en annen offentlig myndighet.

Arbeidstaker kan varsle eksternt til media eller offentligheten for øvrig dersom arbeidstaker er i aktsom god tro om innholdet i varselet,

b) varselet gjelder kritikkverdige forhold som har allmenn interesse, og

c) arbeidstaker først har varslet internt, eller har grunn til å tro at intern varsling ikke vil være hensiktsmessig.

I henhold til § 2 A-3 har arbeidsgivers aktivitetsplikt ved varsling

Når det er varslet om kritikkverdige forhold i virksomheten, skal arbeidsgiver sørge for at varselet innen rimelig tid blir tilstrekkelig undersøkt.

Arbeidsgiver skal særlig påse at den som har varslet, har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Dersom det er nødvendig, skal arbeidsgiver sørge for tiltak som er egnet til å forebygge gjengjeldelse

Arbeidsgiver har bevisbyrden for at varsling har skjedd i strid med §§ 2 A-1 og 2 A-2.

Forbud mot gjengjeldelse

Arbeidstaker kan ved brudd på forbudet mot gjengjeldelse kreve oppreisning og erstatning uten hensyn til arbeidsgivers eller innleiers skyld.

Oppreisningen skal fastsettes til det som er rimelig ut fra partenes forhold, gjengjeldelsens art og alvorlighetsgrad og omstendighetene for øvrig.

Erstatningen skal dekke økonomisk tap som følge av gjengjeldelsen.

§2-A-6 Arbeidsgiver plikter å utarbeide rutiner for intern varsling

(1) Virksomheter som jevnlig sysselsetter minst fem arbeidstakere, plikter å ha rutiner for intern varsling. Også virksomheter med færre ansatte skal ha slike rutiner dersom forholdene i virksomheten tilsier det.

(2) Rutinene skal utarbeides i tilknytning til virksomhetens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, jf. § 3-1, i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte.

(3) Rutinene skal ikke begrense arbeidstakers rett til å varsle.

(4) Rutinene skal være skriftlige og minst inneholde

a) en oppfordring til å varsle om kritikkverdige forhold

b) fremgangsmåte for varsling

c) fremgangsmåte for arbeidsgivers saksbehandling ved mottak, behandling og oppfølging av varsling.

(5) Rutinene skal være lett tilgjengelig for alle arbeidstakere i virksomheten.

Vil du ha hjelp til å få på plass en digital varslingskanal, risikovurdering, etiske retningslinjer, beskrivelse av varslingsrutiner?

Book et digitalt møte i dag:

Ta kontakt med oss på Post@mittvarsel.no, post@digitaliq.no eller på mobil 93259372

Vis kommentarer (0)

Legg igjen en kommentar

Din e-post blir ikke publisert.

© 2020 Varslingsnytt publiseres av Digitaliq AS som driver MittVarsel.no